ΔΕΗ

Η κατηγορία Δ.Ε.Η. περιλαμβάνει τεκμήρια που καλύπτουν χρονικά τα έτη 2005-2006, περίοδο κατά την οποία ο Δημήτρης Μανιατάκης υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και έργα, που αφορούσαν: α) στην αναδιοργάνωση και το μετασχηματισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στα πλαίσια μιας απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, β) τη διεθνοποίηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε συνεργασία με άλλες εταιρείες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διείσδυση σε αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και γ) την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Το τεκμηριωτικό υλικό εμπεριέχει 695 δημοσιεύματα που έχουν ενταχθεί στις κάτωθι υποκατηγορίες:

Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Αναζήτηση στο Αρχείο