Πολιτική Απορρήτου

H παρούσα αφορά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 σε ισχύ από 25.6.2018 (ΓΚΠΔ).

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το κοινωφελές ίδρυμα «ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ -ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΓΩΝΙΔΗ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ» με έδρα στην Αθήνα (οδός Παπαδιαμαντοπούλου 2 στη διασταύρωση με Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Τ.Κ. 11528), τηλ. 2107297700, email: [email protected].

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος είναι ο Δημήτριος Μανιατάκης του Λεωνίδα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Καταστατικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με γεωγραφική έμφαση στην Πελοπόννησο και ειδικότερα τη Μεσσηνία και την Κορώνη του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ίδρυμα έχει λειτουργίες και δράσεις κατά τις οποίες γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποκείμενα και είδος προσωπικών δεδομένων

Το Ίδρυμα επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία αφορούν σε προσωπικό του, συνεργάτες του, μέλη της διοίκησής του και των επιτροπών του και τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες απαιτούμενες, λόγω της σχέσης τους με το Ίδρυμα, από ασφαλιστικούς φορείς, φορολογικές αρχές, αρχές εποπτείας των ιδρυμάτων.

Επίσης το Ίδρυμα επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία αφορούν στα πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν το Ίδρυμα και ενδιαφέρονται για τις δράσεις του. Τα δεδομένα των «φίλων» του Ιδρύματος είναι το ονοματεπώνυμο, η επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η λειτουργία του Ιδρύματος ως διοικητικής μονάδας, η υλοποίηση του καταστατικού σκοπού του, η ανάπτυξη των δράσεών του, η αξιοποίηση της περιουσίας και των δωρεών του, η συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις.

Νομιμότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεση του υποκειμένου αυτών. Η συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με αποστολή μηνύματος από το υποκείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Κατ’ εξαίρεση, το Ίδρυμα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου όταν πρόκειται να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις του, να ασκήσει νόμιμα συμφέροντά του, να ασκήσει δικαιώματά του σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν προβλέπεται από την νομοθεσία.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι ο απολύτως αναγκαίος για τους σκοπούς που αυτά συλλέχθηκαν. Για τον καθορισμό του χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες προθεσμίες, οι αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ο περιορισμός της αποθήκευσης και η ορθολογική διαχείριση των αρχείων.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι υπάλληλοι και συνεργάτες (λογιστές, πληροφορικοί) του Ιδρύματος. Δεν γίνεται διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους ούτε σε άλλη χώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο.

Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, δικαίωμα διόρθωσής τους, δικαίωμα διαγραφής τους, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα στη φορητότητα αυτών,  δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].