Αναπτυξιακός Πυλώνας

«Δικαίωµα στην ανάπτυξη σηµαίνει δικαίωµα σ’ ένα υγιές και αρµονικό περιβάλλον».

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα εντοπίζει, αναδεικνύει και διεθνοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα περιοχών της Ελληνικής περιφέρειας, τα οποία σχετίζονται με φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους. Παρεμβαίνει με στόχο:

• την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της περιφέρειας, μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση αειφόρων ηπίων, κοινωφελών και κερδοφόρων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
• την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ενθάρρυνσης δημιουργικών πρωτοβουλιών προς όφελος της κοινωνίας,
• τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης, μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες και
• την αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ο προσανατολισμός στην εξωστρέφεια και την καινοτομία, η τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης με ένα βιώσιμο και αειφορικό τρόπο.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και βελτίωση στους τρεις τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (αγροτική παραγωγή και αλιεία, µεταποίηση, υπηρεσίες) µπορεί να υλοποιηθεί µέσω της επίτευξης γενικών και ειδικών στόχων.

Γενικοί στόχοι

 • Αποθάρρυνση της µετανάστευσης προς τα µεγάλα αστικά κέντρα.
 • Δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην περιφέρεια.
 • Ενίσχυση νέων περιοχών για τουριστική αξιοποίηση.

Ειδικοί στόχοι

 • Ταχύτερη βελτίωση του επιπέδου εισοδήµατος και ευηµερίας της περιοχής, µε στόχο τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων. 
 • Δηµογραφική εξυγίανση ορισµένων µικροπεριοχών, µε χαρακτήρα κυρίως αγροτικό, των οποίων τόσο η µείωση του πληθυσµού όσο και η µεταβολή της ηλικιακής διάρθρωσης υπέρ των µεγαλυτέρων σε ηλικία τάξεων, δηµιουργεί πρόβληµα οικονοµικής ανάπτυξης.
 • Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας µε την ορθολογικότερη περιφερειακή κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και του πληθυσµού, η οποία συγχρόνως θα διευκολύνει και την εφαρµογή της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. 
 • Δηµιουργία ενός ισόρροπου και λειτουργικού δικτύου αστικών, ηµιαστικών και αγροτικών οικισµών και εξοπλισµός αυτών µε την απαραίτητη υποδοµή. 
 • Εφαρµογή πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, φυσικού - αστικού και ανθρωποκεντρικού.

Προτεινόµενες Δράσεις

 • Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της περιφέρειας. 
 • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας µέσω της ενθάρρυνσης δηµιουργικών πρωτοβουλιών (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, κίνητρα, αντικίνητρα, θεσµικά µέτρα) σε συνθήκες όπου η τοπική κοινωνία θα λαµβάνει τη µέγιστη δυνατή ενηµέρωση. 
 • Ολοκληρωµένος σχεδιασµός ανάπτυξης, µέσα από εµπεριστατωµένες µελέτες, που θα στοχεύει στην άνοδο του επιπέδου ως προς την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. 
 • Αξιοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.