Διοίκηση

Το Ίδρυµα διοικείται από 9µελές Διοικητικό Συµβούλιο µε ισόβια µέλη τους ιδρυτές του, Δηµήτρη Μανιατάκη και Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη.

Στο έργο του Διοικητικού Συµβουλίου συµβάλλει 30µελής Συµβουλευτική Επιτροπή.

Οι πόροι του Ιδρύµατος προέρχονται από την εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και από ιδιωτικές χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονοµιές προς αυτό.

 

Διοικητικό Συµβούλιο

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε θέµατα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος και της οικονοµικής διαχείρισης.

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι ισόβια µέλη, ενώ όλα τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται µε τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην Αθήνα ή οπουδήποτε παρίστανται όλα τα µέλη του, τακτικά τους µήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Δεκέµβριο κάθε έτους, και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο πρόεδρος ή οποιαδήποτε δύο µέλη του Δ.Σ. µε γραπτή αίτησή τους προς τον πρόεδρο.

Τόσο τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου όσο και τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί.

 

Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου  

Μανιατάκης Δηµήτρης Αντώνης - Πρόεδρος

Οικονοµολόγος, Επιχειρηµατίας  

Μανιατάκη Ταγωνίδη Ελένη - Αντιπρόεδρος

Λογοτέχνις                                                                               

Κυριόπουλος Άγγελος – Ταμίας, Οικονομικός Υπεύθυνος

Οικονοµολόγος  

Μαντζάρα Ελένη – Γραμματέας

Δικηγόρος Αθηνών

Καρβέλας Παναγιώτης - Μέλος

Δήμαρχος Πύλου Νέστορος  

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος – Μέλος

Καθηγητής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών  

Θέμελης Πέτρος – Μέλος 

Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών  

Nanetti Andrea – Μέλος

Καθηγητής Ιστορίας στο Nanyang Technological University (Σιγκαπούρη) 

Τριχοπούλου Αντωνία – Μέλος

Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας 

 

Συµβουλευτική Επιτροπή

Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής γνωµοδοτούν επί θεµάτων που τίθενται από το Δ.Σ., εισηγούνται κατευθύνσεις και ενέργειες που κρίνουν σκόπιµο να ενταχθούν στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, καθώς και την ανάληψη δράσης κατά προτεραιότητα σε τοµείς που θεωρούν σηµαντικούς.