Κοινωνικός Πυλώνας

«Η εθελοντική συνεισφορά κάθε πολίτη αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη και μια σταθερή βάση για την κάθε κοινωνία».

H προσφορά κοινωφελούς έργου του Μανιατακείου Ιδρύµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανθρωπιστική του δράση, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία άλλων φορέων. Οι πρωτοβουλίες εστιάζουν στην Κορώνη και τον ευρύτερο Δήμο Πύλου-Νέστορος.

• Υλική και ηθική συµβολή στη βελτίωση του κοινωνικού επιπέδου και των όρων διαβίωσης των κατοίκων του Δήµου Πύλου-Νέστορος.
• Αναβάθµιση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου στο Δήµο Κορώνης.
• Απονοµή βραβείων σε αριστούχους µαθητές και χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους του Λυκείου του Δήµου Πύλου-Νέστορος για την πραγµατοποίηση σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Πανεπιστηµίων για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε τοµείς που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος.
• Στήριξη των νέων που διακρίνονται εκτός αλλά και εντός ελληνικών συνόρων στο επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πεδίο.
• Διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων σε συνεργασία µε το Δήµο Πύλου-Νέστορος και άλλους φορείς σε θέματα που αποτελούν αίτηµα της τοπικής κοινωνίας.
• Ενίσχυση του έργου των Ιερών Ναών της περιοχής και των Κοινωφελών Ιδρυµάτων.