«Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα - Αγορές, Προϊόντα, Κίνδυνοι» του Παναγιώτη Αγγελόπουλου από τις Εκδόσεις Unibooks

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πέμπτη έκδοση του βιβλίου του συμπατριώτη μας, με καταγωγή από τη Χρυσοκελλαριά, Παναγιώτη Αγγελόπουλου του Χρήστου, με τίτλο «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα - Αγορές, Προϊόντα, Κίνδυνοι», από τις εκδόσεις Unibooks.

Το βιβλίο, στην εμπλουτισμένη πέμπτη έκδοσή του, εξετάζει τις σημαντικές αλλαγές και τα γεγονότα που αναδιαμορφώνουν σήμερα τις τράπεζες, τις τραπεζικές εργασίες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβολές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, παρέχοντας πλήρη και αναλυτική κάλυψη, θεωρητική και πρακτική, όλων των απαραίτητων γνώσεων για τις τράπεζες και το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα με εκτενή επισκόπηση των αγορών, των προϊόντων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Τα θέματα αναλύονται στο πλαίσιο της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης, των κανόνων εποπτείας των τραπεζών με την υιοθέτηση αρχών και φορέων μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας του χρηματοοικονομικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της έναρξης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και της επικαιροποίησης του σχετικού θεσμικού πλαισίου, εστιάζοντας για την Ελλάδα στο PSI, τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τη συρρίκνωση και τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών καθώς και τις δυνατότητες τους για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Στο βιβλίο αναδεικνύεται ο ρόλος της σύγχρονης τράπεζας και του συνόλου των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αναλύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος, παρουσιάζεται η απελευθέρωση και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και εξετάζεται ο ρόλος τους στις πιστωτικές και οικονομικές κρίσεις. Αναλύονται εκτενώς όλα τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα (χρηματοδοτικά, καταθετικά, επενδυτικά και δομημένα), ορίζονται οι χρηματοοικονομικοί και οι τραπεζικοί κίνδυνοι, αναλύονται οι μέθοδοι ποσοτικοποίησης του κάθε κινδύνου και γίνεται εισαγωγή στους τρόπους αντιστάθμισής τους. Βασικά θέματα του βιβλίου αποτελούν οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και τα χαρακτηριστικά τους, οι καταθέσεις, τα επιτόκια και το συνάλλαγμα.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές που αποβλέπουν σε σταδιοδρομία ή επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τον τραπεζικό χώρο και ενδιαφέρονται για ένα εγχειρίδιο ικανό να τους εξοικειώσει με τις πρόσφατες τάσεις της τραπεζικής επιχείρησης.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί για όσους εργάζονται, απασχολούνται, δραστηριοποιούνται ή έρχονται σε επαφή, με οιαδήποτε ιδιότητα, με τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό χώρο και αναζητούν μια εκτενή και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων τραπεζικής πρακτικής που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Ο συγγραφέας είναι οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master Financial Economics) από το Πανεπιστήμιο CUNY της Νέας Υόρκης και πτυχίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως στέλεχος μεγάλων τραπεζών, για περίοδο άνω των τριάντα ετών, σε τομείς τραπεζικών εργασιών όπως η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι χρηματοδοτήσεις και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Επίσης, έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, καθώς και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διδάσκει, κυρίως σε μεταπτυχιακά προγράμματα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το διδακτικό του έργο καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στο χώρο της τραπεζικής, της χρηματοοικονομικής και της διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς του χρηματοοικονομικού χώρου, όπως το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις χρηματοοικονομικού και τραπεζικού ενδιαφέροντος σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Πέραν του συγγράμματος «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα- Αγορές, Προϊόντα, Κίνδυνοι», έχει εκδώσει και τα βιβλία:

·         Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Financial Derivatives), Εκδόσεις Σταμούλης, Δ΄ Έκδοση.

·         Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης Ειδικών Μορφών Πίστης, (Co-author) Εκδόσεις ΕΑΠ.

·         Banking Risk Management in a Globalizing Economy, (Co-author), Greenwood Publishing, CT, USA.

Όλα τα βιβλία του έχουν επιλεγεί ως ακαδημαϊκά διδακτικά συγγράμματα σε πολλά Πανεπιστήμια και αποτελούν βασική βιβλιογραφία μεγάλου αριθμού διδακτορικών διατριβών, έχουν δε τύχει θετικών κριτικών και παρουσιάσεων σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες, ελληνικά και διεθνή. Επιπλέον, έχει συγγράψει σειρά διδακτικών εγχειριδίων για θέματα του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού χώρου. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα σήμερα εστιάζονται στη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, στη μόχλευση των δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις.