Το Μανιατάκειον Ίδρυμα θα προκηρύξει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό από την 1η Νοεμβρίου 2008

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Το ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ θα προκηρύξει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή προτάσεων ολοκληρωμένης μελέτης για την ίδρυση και λειτουργία μιας καινοτόμου και βιώσιμης επιχειρηματικής δράσης στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, Νομού Μεσσηνίας.

 

Σκοπός

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να υποκινήσει και να υποστηρίξει νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες στην υλοποίηση επιχειρηματικών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, Νομού Μεσσηνίας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από τη χώρα που διαμένουν. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν προσωπικά στην υλοποίηση της επιχειρηματικής δράσης. Το Ίδρυμα θα τους παρέχει τις υλικές προϋποθέσεις, την αναγκαία τεχνογνωσία και την υποστήριξη στην πορεία προς την υλοποίηση.

Η σταδιακή υλοποίηση των προτάσεων θα υποστηριχθεί από το Ίδρυμα από το 2009. Διαδικασία Επιλογής:
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει με Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό (για περισσότερες πληροφορίες στο www.maniatakeion.gr από την 1η Νοεμβρίου 2008). Επιτροπή από ειδικούς θα αξιολογήσει σε πρώτη φάση τις προτάσεις και θα προκρίνει έως 10 (δέκα) προτάσεις που θα θεωρηθούν ότι είναι οι πιο αξιόλογες. Από τις προκριθείσες προτάσεις θα επιλεγούν τελικά 3 (τρεις), οι οποίες θα κριθούν από κοινού από τους φορείς χρηματοδότησης, ως οι πλέον υποσχόμενες για μελλοντική επιτυχία.

Τα άτομα ή οι ομάδες που θα καταθέσουν τις τελικώς προκριθείσες προτάσεις, θα συμμετέχουν στην επένδυση με ποσοστό, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Για κάθε μια από τις εγκρινόμενες τελικώς προτάσεις (επιχειρηματικά σχέδια) θα καταβληθούν 1.500 ευρώ (χίλια πεντακόσια ευρώ) για μερική κάλυψη των εξόδων.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) τα οποία περιλαμβάνουν: περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας, πρόβλεψη του κόστους επένδυσης και των οικονομικών αποτελεσμάτων, εκτίμηση των ωφελειών για την ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, κλπ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.maniatakeion.gr.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα από την χώρα ή την περιοχή στην οποία διαμένει. Γλώσσα:
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Κριτήριο Κατακύρωσης:
Το βασικό κριτήριο επιλογής των προτάσεων θα είναι η εξασφάλιση βιωσιμότητας και η θετική επίπτωση της επένδυσης στην περιοχή που θα υλοποιηθούν.

Τόπος Υποβολής Προτάσεων

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 2, 115 28 ΑΘΗΝΑ,
Tηλ:. 210 7297700, fax: 210 7297733.

Πληροφορίες:
ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 2, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 7297700
Fax: 210 7297733
www.maniatakeion.gr
[email protected]