Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος στα γραφεία του ιδρύματος στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα γνωμοδοτικό όργανο που απαρτίζεται από 26 μέλη, τα οποία είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή προέρχονται από επιχειρηματικούς ή και ακαδημαϊκούς κύκλους, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν αναγνωρισμένη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις δράσεις του ιδρύματος καθώς και η συζήτηση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η συζήτηση εστιάστηκε στην αλληλένδετη σχέση της ιστορίας και του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη και η προαγωγή τους μέσα από την επιστημονική θεωρία του «πολιτισμικού τοπίου», προσέγγιση η οποία αποτελεί τη φιλοσοφική βάση αλλά και το επιστημονικό πλαίσιο της πολιτιστικής αλλά και αναπτυξιακής δράσης του ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν μια σειρά από προτάσεις και παρατηρήσεις για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων που αντανακλούν στον Καταστατικό σκοπό του ιδρύματος και έχουν ως άμεσο αντίκτυπο τη δημιουργία έργου.

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τόνισε ότι η συνεισφορά/συμβολή όλων είναι απαραίτητη, προκειμένου η επόμενη ημέρα να είναι πιο δημιουργική για την υλοποίηση δράσεων που θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.