Προκήρυξη Υποτροφιών από το «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας»

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας» προκήρυξε οκτώ υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για νεοεισαχθέντες φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Χορηγούνται 4 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλην των θεολογικών σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μένουν στα όρια της Μητρόπολης Μεσσηνίας.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Χορηγούνται 2 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Μητρόπολης Μεσσηνίας.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Χορηγούνται 2 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένουν εντός των ορίων της Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην γραμματεία του Ταμείου στην Μητρόπολη Μεσσηνίας: Μητροπολίτου Μελετίου 13, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα.

Οι ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης των δικαιολογητικών, έχουν ως εξής:
Παρασκευή 2 Οκτώβρη 5 - 7 μ.μ.,
Σάββατο 3 Οκτώβρη 10 π.μ. - 12 μ.,
Παρασκευή 9 Οκτώβρη 5 - 7 μ.μ.,
Σάββατο 10 Οκτώβρη 10 π.μ. - 12 μ.
Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Η 10η Οκτωβρίου 2015 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Για επικοινωνία: 6937-482151, [email protected]  .

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του/της αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, να αναγράφεται ευκρινώς η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο/η αιτών/αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την Γραμματεία του Ταμείου.
2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
3. Βεβαίωση Πρόσβασης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (πρωτότυπη).
5. α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του/της αιτούντος. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο/η αιτών/αιτούσα ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος) και β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική, η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία Δ.Ο.Υ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει Ε9 ο/η αιτών/αιτούσα ή οι γονείς του/της.)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) η Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) η καταγωγή και η μόνιμη κατοικία (πρωτότυπο).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (πρωτότυπη).
8. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η δικαιούχος είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του/της στην Ανώτατη Εκπαίδευση (πρωτότυπη).
9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.
10. Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος/αιτούσας θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την Γραμματεία του Ιδρύματος.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ο/H δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως την λήψη του πτυχίου του/της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του/της, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.