Η Μητρόπολις Μεσσηνίας Ενισχύει τους Απόρους Φοιτητές-Απολογισμός 2015

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ:
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                          Καλαμάτα 10-2-2016

Η Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές-Απολογισμός 2015

Από το 2009 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας προς τους Μεσσηνίους φοιτητές, με έκτακτα βοηθήματα αλλά κυρίως με μηνιαίες υποτροφίες. Ενισχύονται 43 φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος, διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Ο Απολογισμός του έτους 2015 του Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητρο-πόλεως Μεσσηνίας», έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο από το έτος 2014...................................................................................4.914,92
Εκ καταμετρήσεως παγκαρίου Παρεκκλησίου Αγ. Βαρβάρας.......................10.815,67
Εισφορά Ι. Ν. Υπαπαντής....................................................................................20.000,00
Εισφορά Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Ελεήστριας Κορώνης …..………........10.000,00
Εισφορά Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Σγράπας Πυλίας………………….........10.000,00
Εισφορά Ι. Προσκυνήματος Αγ. Αποστόλων Καλαμάτας ………………...…...10.000,00
Δωρεές Ιδιωτών...................................................................................................27.365,00
Εκ διαθέσεως Διπτύχων………………………………………………..……...............1.836,00
Τόκοι Καταθέσεων.......................................................................................................0,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015………………………………………........................94.931,66

ΕΞΟΔΑ
Υπότροφοι 2011-2012-2013-2014-2015......................………………..…...............73.800,00
Έκτακτα Φοιτητικά Βοηθήματα...........................................................................2700,00
Αμοιβή Λογιστού......................................................................................................123,00
Πληρωμή Εφημερίδων για Δημοσίευση Προκηρύξεων .....................................297,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015………………………………………..........…..........76.920,66

Υπόλοιπο σε χρήση για το 2016: 18.011,00

Εκ του Δ.Σ.